تبلیغات
Rhinoplasty جراحی زیبایی بینی - ‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬
Rhinoplasty جراحی زیبایی بینی

‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬

یکشنبه 28 شهریور 1389

نویسنده: پارسا مسیحا | طبقه بندی:جراحی زیبایی بینی، 

‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬

‫عیوب انکساری چشم و ضایعات حنجره‬‫معدود است ولی اعمال جراحی زیبایی با‬‫لیزر بیشتر جنبه تبلیغی و عوام یبی دارد و‬‫در دستان جراح مجرب ضرورتی ندارد.‬
‫: خوب، اگرکسی بینی گوشتیاش‬‫را جراحی کند، غیر از تغییر شکل ظاهری،‬‫تاثیر دیگری هم در زندگیاش خواهد‬‫داشت؟‬
‫هر عمل جراحی و تغییر شکل بینی و صورت‬‫قادر به ایجاد اثر هیجانی شدیدی خواهد بود‬‫و به خصوص در صورت مبهم بودن خواسته‬‫بیمار و برآورده نشدن خواسته اصلی، مشکالت‬‫روحی شدیدی ایجاد خواهد شد. این چهره‬‫شخص است که حالت و تعلق فامیلی و نژادی‬‫را به تصویر میکشد و تا حدودی معرف‬‫شخصیت فرد است.‬
‫: گاهی کسی بینی گوشتی دارد و‬‫در طراحی کامپیوتری بینی قلمی برایش‬‫تصویر میشود ولی در نهایت پس از عمل‬‫بینیاش به آن شکل درنمیآید. میتوان به‬‫این طراحیهای کامپیوتری اعتماد کرد؟‬
‫این متاسفانه از مواردی است که دامنگیر افراد و‬‫همکاران جوان میشود چون برای جذب بیمار‬‫با ایجاد ذهنیات و تصورات غیرواقعی سطح‬‫انتظار بیمار را باال میبرند. چنین کاری حتی‬‫در صورت موفقیتآمیز بودن عمل، نارضایتی‬
‫بعدی بیمار را در پی خواهد داشت.‬
‫بهترین طراحی عمل در موقع انجام عمل جراحی‬‫است که ضمن حفظ عمل طبیعی بینی شکل‬‫بینی هماهنگ با سایر اعضای چهره باشد و‬‫پیش از آن به بیمار این مورد توضیح داده‬‫شده باشد. طراحی کامپیوتری هیچ تاثیری در‬
‫شیوه و نتایج طراحی زیبایی بینی ندارد و‬‫جنبه تبلیغاتی دارد.‬
‫: هزینه جراحی بینی گوشتی چقدر‬‫است؟‬
‫هزینه عمل جراحی ثابت نیست و به چند‬‫فاکتور بستگی دارد که مهمترین آن، خواسته و‬‫توان بیمار است. اصوال در ذهن جراح منصف‬‫هزینه در اولویت نبوده و نتایج و کیفیت کار‬‫و رضایت بیمار مهمتر است. بنابراین هزینه با‬‫توجه به بیمارستان محل عمل و وضعیت بیمار‬‫تنظیم میشود. ولی اصوال اعتقاد بر این است که‬‫هیچ بیماری نباید به دلیل محدودیت اقتصادی‬‫از خدمات پزشکی محروم شود.‬

‫برای‬‫جراحی بینی‬‫بهترین افراد‬‫کسانی‬‫هستند که‬‫نقایص‬‫مشخصی در‬‫بینیشان‬‫داشته‬‫باشند‬

‫- دکتر رزمپا‬

‫حاالت گوناگونی مانند پهن بودن بینی، بزرگ بودن سوراخهای بینی،‬‫جعبهای شکل بودن نوک بینی، افتادگی نوک بینی و... طی عمل جراحی‬‫بینی افرادی که بینی گوشت دارند، اصالح میشود‬‫است فردی به دلیل نوع پوست صورتش و جسمی در سنین پایینتر مانند 51 سالگی هم‬‫یا دالیل دیگر، مورد مناسبی برای جراحی امکانپذیر است و حتی مواردی که به علت‬‫بینیاش نباشد. اشکاالت گوناگون بینی مانند تغییر شکل یا انحراف شدید تیغه بینی انسداد‬‫پهن بودن بینی، بزرگ بودن سوراخهای بینی، کامل ایجاد شده، در سنین پایینتر هم جراحی‬‫جعبهای شکل بودن نوک بینی، افتادگی نوک محدود با دقت در آسیب نرساندن به مراکز رشد‬‫بینی و... طی عمل جراحی بینی افرادی که غضروف و استخوان قابل انجام است.‬
‫: بعضیها میگویند، نتایج جراحی‬‫بینی گوشتی دارند، اصالح میشود.‬
‫بینی گوشتی با لیزر بهتر از آب‬‫: بهترین سن برای‬‫بهترین مقاله را انتخاب کنید‬‫جراحی بینی چه سنی است؟‬
‫درمیآید. درست است؟‬
‫به طور معمول، سن مناسب برای‬‫خیر. استفاده از لیزر در اعمال‬‫عمل جراحی بینی 81 سالگی است‬‫جراحی سر و گردن به موارد‬‫820002‬‫ولی در صورت کامل بودن رشد‬‫خاصی مانند ضایعات پوستی،‬‫جراحیهای‬‫میگویند‬‫بینی گوشتی وب از آب‬‫دکتر‬‫شکوفه‬‫درنمیآید ولی اگر بینیتان‬‫شجاعی‬‫استخوانی باشد، نتایج‬‫جراحی ایدهآلتر است. میگویند اگر بینی‬‫گوشتی دارید، پس از جراحی دوباره گوشت‬‫اضافی میآورد و یا آن شکل دلخواه را به دست‬‫نخواهید آورد و... اینها برخی از شنیدههایی‬‫است که افرادی را که بینی گوشتی دارند‬‫و از شکل بینیشان راضی نیستند، از تیغ‬‫جراحی میترساند. با دکتر ابراهیم رزمپا،‬‫متخصص گوش و حلق بینی در این باره به‬‫گفتگو نشستهایم.‬‫: آقای دکتر، شما چه بینی را گوشتی‬‫به حساب میآورید؟‬
‫ساختمان بینی از پوست و گوشت و غضروف‬‫و استخوان تشکیل شده است. شکل بینی و‬‫تناسب اجزای آن در افراد گوناگون با هم تفاوت‬‫دارد. خیلی از مواقع در تشخیص این موارد‬‫اشتباه میشود و بینیهای معمولی به اشتباه‬
‫گوشتی قلمداد میشود که موجب نگرانی بیمار‬‫میشود. گاهی اوقات مشکالت بینی به علت‬‫ناهنجاریهای غضروفی استخوانی است که‬‫راحتتر قابل اصالح است ولی درباره بینیهای‬‫گوشتی هم در صورت تجربه کافی جراح نتایج‬‫ایدهآلی خواهد بود.‬
‫: از میان کسانی که بینی گوشتی‬‫دارند، چه کسانی بهتر است مورد جراحی‬‫قرار گیرند؟‬
‫برای جراحی بینی بهترین افراد کسانی هستند‬‫که نقایص مشخصی در بینیشان داشته باشند‬‫و از پیش از انجام جراحی با جراح همکاری‬‫کافی داشته باشند. باید پیش از عمل جراحی‬‫با پزشکشان صحبت کنند و درباره نتایج عمل‬‫جراحی به طور کامل توجیه شوند. مراحل انجام‬‫عمل جراحی به طور کامل برایشان توضیح داده‬‫شود تامشکلی در این باره نداشته باشند.‬
‫: حال اگر بینیمان گوشتی باشد‬‫باید چه انتظاراتی از نتیجه جراحی بینی‬‫داشته باشیم؟‬
‫هدف از هر عمل جراحی زیبایی، بهبود بخشیدن‬‫به وضع ظاهری است نه رسیدن به زیبایی‬‫مطلق و کامل. از سوی دیگر، نوع پوست افراد‬‫گوناگون با یکدیگر متفاوت است و ممکن‬‫عیوب انکساری چشم و ضایعات حنجره‬‫معدود است ولی اعمال جراحی زیبایی با‬‫لیزر بیشتر جنبه تبلیغی و عوام فریبی دارد و‬‫در دستان جراح مجرب ضرورتی ندارد.‬
‫: خوب، اگرکسی بینی گوشتیاش‬‫را جراحی کند، غیر از تغییر شکل ظاهری،‬‫تاثیر دیگری هم در زندگیاش خواهد‬
‫داشت؟‬
‫هر عمل جراحی و تغییر شکل بینی و صورت‬‫قادر به ایجاد اثر هیجانی شدیدی خواهد بود‬‫و به خصوص در صورت مبهم بودن خواسته‬‫بیمار و برآورده نشدن خواسته اصلی، مشکالت‬‫روحی شدیدی ایجاد خواهد شد. این چهره‬‫شخص است که حالت و تعلق فامیلی و نژادی‬‫را به تصویر میکشد و تا حدودی معرف‬‫شخصیت فرد است.‬
‫: گاهی کسی بینی گوشتی دارد و‬‫در طراحی کامپیوتری بینی قلمی برایش‬‫تصویر میشود ولی در نهایت پس از عمل‬‫بینیاش به آن شکل درنمیآید. میتوان به‬‫این طراحیهای کامپیوتری اعتماد کرد؟‬‫این متاسفانه از مواردی است که دامنگیر افراد و‬‫همکاران جوان میشود چون برای جذب بیمار‬‫با ایجاد ذهنیات و تصورات غیرواقعی سطح‬‫انتظار بیمار را باال میبرند. چنین کاری حتی‬‫در صورت موفقیتآمیز بودن عمل، نارضایتی‬‫بعدی بیمار را در پی خواهد داشت.‬
‫بهترین طراحی عمل در موقع انجام عمل جراحی‬‫است که ضمن حفظ عمل طبیعی بینی شکل‬‫بینی هماهنگ با سایر اعضای چهره باشد و‬‫پیش از آن به بیمار این مورد توضیح داده‬‫شده باشد. طراحی کامپیوتری هیچ تاثیری در‬
‫شیوه و نتایج طراحی زیبایی بینی ندارد و‬‫جنبه تبلیغاتی دارد.‬
‫: هزینه جراحی بینی گوشتی چقدر‬‫است؟‬
‫هزینه عمل جراحی ثابت نیست و به چند‬‫فاکتور بستگی دارد که مهمترین آن، خواسته و‬‫توان بیمار است. اصوال در ذهن جراح منصف‬‫هزینه در اولویت نبوده و نتایج و کیفیت کار‬‫و رضایت بیمار مهمتر است. بنابراین هزینه با‬‫توجه به بیمارستان محل عمل و وضعیت بیمار‬‫تنظیم میشود. ولی اصوال اعتقاد بر این است که‬‫هیچ بیماری نباید به دلیل محدودیت اقتصادی‬‫از خدمات پزشکی محروم شود.‬

نظرات() 
feet issues
جمعه 24 شهریور 1396 07:30 ق.ظ
Simply wish to say your article is as amazing. The clarity on your submit is just
cool and that i can suppose you are a professional in this
subject. Fine along with your permission let me to seize your RSS feed to keep up to date with impending post.
Thanks a million and please carry on the rewarding work.
http://sweeneynhlvcqlucy.exteen.com/
سه شنبه 20 تیر 1396 04:44 ب.ظ
Unquestionably believe that that you stated.
Your favourite reason appeared to be at the web the simplest
thing to remember of. I say to you, I certainly get irked while people think about issues
that they just don't understand about. You managed to hit the nail upon the
top and outlined out the entire thing without having side effect , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks
http://shaunnacamerano.hatenablog.com/entries/2015/08/21
جمعه 22 اردیبهشت 1396 07:30 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.
I really like what you have acquired here, really like what you are stating and
the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it
sensible. I can not wait to read much more from you.

This is really a terrific web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :