تبلیغات
Rhinoplasty جراحی زیبایی بینی - ‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬
Rhinoplasty جراحی زیبایی بینی

‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬

یکشنبه 28 شهریور 1389

نویسنده: پارسا مسیحا | طبقه بندی:جراحی زیبایی بینی، 

‫نتیجه جراحی زیبایی در بینیهای گوشتی‬

‫عیوب انکساری چشم و ضایعات حنجره‬‫معدود است ولی اعمال جراحی زیبایی با‬‫لیزر بیشتر جنبه تبلیغی و عوام یبی دارد و‬‫در دستان جراح مجرب ضرورتی ندارد.‬
‫: خوب، اگرکسی بینی گوشتیاش‬‫را جراحی کند، غیر از تغییر شکل ظاهری،‬‫تاثیر دیگری هم در زندگیاش خواهد‬‫داشت؟‬
‫هر عمل جراحی و تغییر شکل بینی و صورت‬‫قادر به ایجاد اثر هیجانی شدیدی خواهد بود‬‫و به خصوص در صورت مبهم بودن خواسته‬‫بیمار و برآورده نشدن خواسته اصلی، مشکالت‬‫روحی شدیدی ایجاد خواهد شد. این چهره‬‫شخص است که حالت و تعلق فامیلی و نژادی‬‫را به تصویر میکشد و تا حدودی معرف‬‫شخصیت فرد است.‬
‫: گاهی کسی بینی گوشتی دارد و‬‫در طراحی کامپیوتری بینی قلمی برایش‬‫تصویر میشود ولی در نهایت پس از عمل‬‫بینیاش به آن شکل درنمیآید. میتوان به‬‫این طراحیهای کامپیوتری اعتماد کرد؟‬
‫این متاسفانه از مواردی است که دامنگیر افراد و‬‫همکاران جوان میشود چون برای جذب بیمار‬‫با ایجاد ذهنیات و تصورات غیرواقعی سطح‬‫انتظار بیمار را باال میبرند. چنین کاری حتی‬‫در صورت موفقیتآمیز بودن عمل، نارضایتی‬
‫بعدی بیمار را در پی خواهد داشت.‬
‫بهترین طراحی عمل در موقع انجام عمل جراحی‬‫است که ضمن حفظ عمل طبیعی بینی شکل‬‫بینی هماهنگ با سایر اعضای چهره باشد و‬‫پیش از آن به بیمار این مورد توضیح داده‬‫شده باشد. طراحی کامپیوتری هیچ تاثیری در‬
‫شیوه و نتایج طراحی زیبایی بینی ندارد و‬‫جنبه تبلیغاتی دارد.‬
‫: هزینه جراحی بینی گوشتی چقدر‬‫است؟‬
‫هزینه عمل جراحی ثابت نیست و به چند‬‫فاکتور بستگی دارد که مهمترین آن، خواسته و‬‫توان بیمار است. اصوال در ذهن جراح منصف‬‫هزینه در اولویت نبوده و نتایج و کیفیت کار‬‫و رضایت بیمار مهمتر است. بنابراین هزینه با‬‫توجه به بیمارستان محل عمل و وضعیت بیمار‬‫تنظیم میشود. ولی اصوال اعتقاد بر این است که‬‫هیچ بیماری نباید به دلیل محدودیت اقتصادی‬‫از خدمات پزشکی محروم شود.‬

‫برای‬‫جراحی بینی‬‫بهترین افراد‬‫کسانی‬‫هستند که‬‫نقایص‬‫مشخصی در‬‫بینیشان‬‫داشته‬‫باشند‬

‫- دکتر رزمپا‬

‫حاالت گوناگونی مانند پهن بودن بینی، بزرگ بودن سوراخهای بینی،‬‫جعبهای شکل بودن نوک بینی، افتادگی نوک بینی و... طی عمل جراحی‬‫بینی افرادی که بینی گوشت دارند، اصالح میشود‬‫است فردی به دلیل نوع پوست صورتش و جسمی در سنین پایینتر مانند 51 سالگی هم‬‫یا دالیل دیگر، مورد مناسبی برای جراحی امکانپذیر است و حتی مواردی که به علت‬‫بینیاش نباشد. اشکاالت گوناگون بینی مانند تغییر شکل یا انحراف شدید تیغه بینی انسداد‬‫پهن بودن بینی، بزرگ بودن سوراخهای بینی، کامل ایجاد شده، در سنین پایینتر هم جراحی‬‫جعبهای شکل بودن نوک بینی، افتادگی نوک محدود با دقت در آسیب نرساندن به مراکز رشد‬‫بینی و... طی عمل جراحی بینی افرادی که غضروف و استخوان قابل انجام است.‬
‫: بعضیها میگویند، نتایج جراحی‬‫بینی گوشتی دارند، اصالح میشود.‬
‫بینی گوشتی با لیزر بهتر از آب‬‫: بهترین سن برای‬‫بهترین مقاله را انتخاب کنید‬‫جراحی بینی چه سنی است؟‬
‫درمیآید. درست است؟‬
‫به طور معمول، سن مناسب برای‬‫خیر. استفاده از لیزر در اعمال‬‫عمل جراحی بینی 81 سالگی است‬‫جراحی سر و گردن به موارد‬‫820002‬‫ولی در صورت کامل بودن رشد‬‫خاصی مانند ضایعات پوستی،‬‫جراحیهای‬‫میگویند‬‫بینی گوشتی وب از آب‬‫دکتر‬‫شکوفه‬‫درنمیآید ولی اگر بینیتان‬‫شجاعی‬‫استخوانی باشد، نتایج‬‫جراحی ایدهآلتر است. میگویند اگر بینی‬‫گوشتی دارید، پس از جراحی دوباره گوشت‬‫اضافی میآورد و یا آن شکل دلخواه را به دست‬‫نخواهید آورد و... اینها برخی از شنیدههایی‬‫است که افرادی را که بینی گوشتی دارند‬‫و از شکل بینیشان راضی نیستند، از تیغ‬‫جراحی میترساند. با دکتر ابراهیم رزمپا،‬‫متخصص گوش و حلق بینی در این باره به‬‫گفتگو نشستهایم.‬‫: آقای دکتر، شما چه بینی را گوشتی‬‫به حساب میآورید؟‬
‫ساختمان بینی از پوست و گوشت و غضروف‬‫و استخوان تشکیل شده است. شکل بینی و‬‫تناسب اجزای آن در افراد گوناگون با هم تفاوت‬‫دارد. خیلی از مواقع در تشخیص این موارد‬‫اشتباه میشود و بینیهای معمولی به اشتباه‬
‫گوشتی قلمداد میشود که موجب نگرانی بیمار‬‫میشود. گاهی اوقات مشکالت بینی به علت‬‫ناهنجاریهای غضروفی استخوانی است که‬‫راحتتر قابل اصالح است ولی درباره بینیهای‬‫گوشتی هم در صورت تجربه کافی جراح نتایج‬‫ایدهآلی خواهد بود.‬
‫: از میان کسانی که بینی گوشتی‬‫دارند، چه کسانی بهتر است مورد جراحی‬‫قرار گیرند؟‬
‫برای جراحی بینی بهترین افراد کسانی هستند‬‫که نقایص مشخصی در بینیشان داشته باشند‬‫و از پیش از انجام جراحی با جراح همکاری‬‫کافی داشته باشند. باید پیش از عمل جراحی‬‫با پزشکشان صحبت کنند و درباره نتایج عمل‬‫جراحی به طور کامل توجیه شوند. مراحل انجام‬‫عمل جراحی به طور کامل برایشان توضیح داده‬‫شود تامشکلی در این باره نداشته باشند.‬
‫: حال اگر بینیمان گوشتی باشد‬‫باید چه انتظاراتی از نتیجه جراحی بینی‬‫داشته باشیم؟‬
‫هدف از هر عمل جراحی زیبایی، بهبود بخشیدن‬‫به وضع ظاهری است نه رسیدن به زیبایی‬‫مطلق و کامل. از سوی دیگر، نوع پوست افراد‬‫گوناگون با یکدیگر متفاوت است و ممکن‬‫عیوب انکساری چشم و ضایعات حنجره‬‫معدود است ولی اعمال جراحی زیبایی با‬‫لیزر بیشتر جنبه تبلیغی و عوام فریبی دارد و‬‫در دستان جراح مجرب ضرورتی ندارد.‬
‫: خوب، اگرکسی بینی گوشتیاش‬‫را جراحی کند، غیر از تغییر شکل ظاهری،‬‫تاثیر دیگری هم در زندگیاش خواهد‬
‫داشت؟‬
‫هر عمل جراحی و تغییر شکل بینی و صورت‬‫قادر به ایجاد اثر هیجانی شدیدی خواهد بود‬‫و به خصوص در صورت مبهم بودن خواسته‬‫بیمار و برآورده نشدن خواسته اصلی، مشکالت‬‫روحی شدیدی ایجاد خواهد شد. این چهره‬‫شخص است که حالت و تعلق فامیلی و نژادی‬‫را به تصویر میکشد و تا حدودی معرف‬‫شخصیت فرد است.‬
‫: گاهی کسی بینی گوشتی دارد و‬‫در طراحی کامپیوتری بینی قلمی برایش‬‫تصویر میشود ولی در نهایت پس از عمل‬‫بینیاش به آن شکل درنمیآید. میتوان به‬‫این طراحیهای کامپیوتری اعتماد کرد؟‬‫این متاسفانه از مواردی است که دامنگیر افراد و‬‫همکاران جوان میشود چون برای جذب بیمار‬‫با ایجاد ذهنیات و تصورات غیرواقعی سطح‬‫انتظار بیمار را باال میبرند. چنین کاری حتی‬‫در صورت موفقیتآمیز بودن عمل، نارضایتی‬‫بعدی بیمار را در پی خواهد داشت.‬
‫بهترین طراحی عمل در موقع انجام عمل جراحی‬‫است که ضمن حفظ عمل طبیعی بینی شکل‬‫بینی هماهنگ با سایر اعضای چهره باشد و‬‫پیش از آن به بیمار این مورد توضیح داده‬‫شده باشد. طراحی کامپیوتری هیچ تاثیری در‬
‫شیوه و نتایج طراحی زیبایی بینی ندارد و‬‫جنبه تبلیغاتی دارد.‬
‫: هزینه جراحی بینی گوشتی چقدر‬‫است؟‬
‫هزینه عمل جراحی ثابت نیست و به چند‬‫فاکتور بستگی دارد که مهمترین آن، خواسته و‬‫توان بیمار است. اصوال در ذهن جراح منصف‬‫هزینه در اولویت نبوده و نتایج و کیفیت کار‬‫و رضایت بیمار مهمتر است. بنابراین هزینه با‬‫توجه به بیمارستان محل عمل و وضعیت بیمار‬‫تنظیم میشود. ولی اصوال اعتقاد بر این است که‬‫هیچ بیماری نباید به دلیل محدودیت اقتصادی‬‫از خدمات پزشکی محروم شود.‬

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :